• KDYŽ JEDE KŮŇ PO SILNICI…(1. díl)

  S laskavým svolením organizace Czech Mountain Trail ( ZDE se o nich můžete dozvědět více) jsme si vypůjčili jejich velmi dobře zpracované články na důležité téma vzájemného soužití jezdců, řidičů, výletníků, pejskařů atd. Pokusili jsme se původně čtyřdílný článek zkrátit do tří dílů, aniž bychom vynechali to podstatné. Věříme, že pro vás budou přínosem.
  Trocha teorie na úvod

  Hlavním tématem těchto článků budou KONĚ NA SILNICI, tedy koně z pohledu Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (budeme dále používat pouze slovo „zákon“).

  Tento text je zkráceným výtahem ze zákona s naším komentářem, který se snaží uvést strohou právní mluvu do představitelnějších souvislostí. Nechceme se ale pouštět do přílišného zjednodušování, které by mohlo vést ke spletení pojmů či výkladů zákona. V pochybnostech odkazujeme na plné, platné, aktuální znění uvedeného zákona, například na serveru www.zakonyprolidi.cz. Tento text je vytvořen ke 4. 2. 2023 a prošel revizí dopravního policisty ČR, prap. J. P. Doufáme, že vám poslouží pro snazší orientaci ve vašich právech a povinnostech coby účastníků silničního provozu.

  Kde všude tento zákon platí?

  Na všech POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, což jsou (viz zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích):

  – dálnice, silnice (I., II, III. třídy), místní komunikace (= veřejně přístupná pozemní komunikace,
  která slouží převážně místní dopravě na území obce, rozdělují se do I., II, III., IV. třídy) a účelové
  komunikace

  Komunikace vyšších tříd si dokážeme dobře představit, co se ale skrývá pod označením místní komunikace IV. třídy? Dle definice je to „komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz“ – zjednodušeně tedy obytné zóny, cyklostezky, chodníky…

  Další kategorií zajímavou pro koňáky bude účelová komunikace, tedy „pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků“ – tzn. i příjezdové cesty k domům, chatám, polní a lesní cesty… Patří sem i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, takže cesty v areálu statku nebo závodiště. 

  Z toho tedy vyplývá, že dle zákona platí pravidla silničního provozu stejně tak na silnici I. třídy jako na vedlejších, polních a lesních cestách.

  Základní pojmy, jak je definuje zákon

  – účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu
  na pozemních komunikacích, tedy každý, kdo pozemní komunikaci nějakým způsobem užívá.

  – průvodce vedených nebo hnaných zvířat je účastník provozu na pozemních komunikacích, který
  doprovází zvířata jdoucí jednotlivě nebo ve stádech po pozemní komunikaci; průvodcem vedených
  nebo hnaných zvířat není chodec vedoucí psa. Pro zajímavost – pokud vedete 2 a více psů, nejste už
  chodec, ale průvodce vedených zvířat.

  – řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti – a z toho pro něj vyplývají povinnosti, jak si popíšeme dále.

  – vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo.

  – vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj.

  – nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly,
  například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo – z těchto dvou bodů plyne, že vůz, kočár,
  sulka, apod. jsou nemotorovým potahovým vozidlem, a spadají pod označení vozidlo obecně.

  chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík
  o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném
  sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo,
  motocykl o objemu válců do 50 cm 3 , psa a podobně. Pozor: osoba, která vede koně, není chodcem, ale průvodcem vedených a hnaných zvířat. Z toho dále v textu vyplyne rozdíl týkající se používání chodníku.

  Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích

  Obecně zákon praví: Provozu na pozemních komunikacích se nesmí účastnit osoba, která by
  vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu.

  Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně
  způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla nebo jízdu
  na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích – tato definice je poněkud vágní, nicméně z ní vyplývá, že řidič-vozka ani jezdec na koni se nemohou vymlouvat na neznalost dopravních předpisů či na to, že koně či vůz dostatečně neovládá!

  Povinnosti řidiče (tedy i vozky či jezdce na zvířeti)

  Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen:
  – užít vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (těm se
  budeme věnovat v dalším dílu článku).
  – věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních
  komunikacích.
  – přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla nebo fyzickým vlastnostem zvířete (např. že na
  asfaltu může uklouznout, že se pohybuje určitou rychlostí,…).
  – dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, (…) a zvířatům!
  – podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

  Řidič nesmí:
  – požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou látku během jízdy
  – řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy
  by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
  – řídit vozidlo nebo jet na zvířeti, jestliže je jeho schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu (například zlomená ruka, noha,…)
  – obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména rozstřikováním kaluží, bláta,…
  – při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo
  záznamové zařízení.

  Vozkovi nebo jezdci, jakožto řidiči nemotorového vozidla, nehrozí za přestupky nabytí bodů.

  Otázka vhodného pojištění je pak téma na samostatný článek a my se mu určitě v nejbližší době budeme věnovat.

  Videa z různých situací (nejen) na silnicích

  Jako příklady situací na silnicích uvádíme několik videí, které jsou volně ke shlédnutí na YouTube. Neřešíme nyní, kdo co měl dělat a neudělal nebo neměl udělat a udělal… Jde nám spíše o potenciální nebezpečí, které mělo nebo může mít tragické následky:

  U tohoto videa se můžete podívat na svět očima jezdce (není vzdálen od pohledu koně), kdy se vám nenadále, tiše a velkou rychlostí objeví v zorném poli předjíždějící cyklista. Předjíždět koně z obou stran najednou je obzvlášť nebezpečný nápad:

  ODKAZ NA VIDEO

  Tady nejprve bezohledné míjení skupiny jezdců a potom záběr, jak se na tom samém místě koně splašili a uskočili do vedlejšího jízdního pruhu. Pokud by je v tu chvíli míjelo auto, stane se velké neštěstí:

  ODKAZ NA VIDEO

  Že nehoda s koněm nemusí být jen problémem pro daného koně nebo jezdce ukazuje toto video. Kůň skončil na místě řidiče:

  ODKAZ NA VIDEO

  Původní článek i jeho další díly, které jsou o něco podrobnější než naše upravená verze, si můžete přečíst na webu Czech Mountain Trail.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o., videa YouTube

  360x360 AD
  Back to top