• KDYŽ JEDE KŮŇ PO SILNICI…(2. díl)

  Ve druhém dílu článku o pohybu koni po silnici se podíváme ne pravidla, která platí jak pro jezdce na zvířeti, člověka, který zvíře po silnici vede, a také pro povozy a kočáry.
   
  Když koně vedeme, nebo na něm jedeme

  Směr a způsob jízdy

  Na pozemní komunikaci se jezdí (samozřejmě i na koni) vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak.

  Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. 

  Jezdec ani vodič koně není chodec! Na chodník ani na stezku pro chodce tedy nesmí. 

  Pro úplnost: Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí chodci po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

  V zákoně naleznete i odstavec přímo věnovaný koňákům:
  Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat
  Pro jezdce na zvířeti a pro průvodce vedených a hnaných zvířat platí přiměřeně povinnosti řidiče.
  Je-li zřízen jízdní pruh pro jezdce na zvířatech nebo stezka pro jezdce na zvířatech označené dopravní značkou “Stezka pro jezdce na zvířeti”, musí jezdec na zvířeti užít tento pruh nebo stezku. Jiní účastníci silničního provozu nesmějí pruh pro jezdce na zvířatech nebo stezku pro jezdce na zvířatech užít.

  Na vozovce musí jezdec na zvířeti jet při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni nebo omezováni chodci, smí jet po pravé krajnici.

  Také věk je důležitý

  Na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci smí jet na zvířeti jen jezdec starší 15 let. Osoba starší 12 let smí jet na zvířeti na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jen pod dohledem osoby starší 15 let. Jezdci na zvířatech smějí jet jen jednotlivě za sebou. Jezdec smí vést jen jedno zvíře.

  Z toho dle litery zákona plyne, že na uvedených komunikacích (ano, teoreticky i polní či lesní cesta) nesmí jet na koni osoba mladší než 12 let a to ani v doprovodu dospělé osoby.

  Jezdec smí vést jen jedno zvíře, tzn. že nesmíte na jednom koni sedět a mít např. druhého koně na vodítku.

  Průvodce vedených nebo hnaných zvířat musí být osoba starší 15 let. Vyžaduje-li to bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je průvodce vedených nebo hnaných zvířat při doprovodu zvířat oprávněn zastavovat vozidla. To tedy v praxi znamená, že i vést koně po komunikaci smí pouze osoba starší 15 let a tato osoba vedoucí koně je oprávněna zastavovat vozidla!

  Zvířata se smějí vést nebo hnát rychlostí chůze a jen tak, aby provoz na pozemní komunikaci nebyl ohrožován a aby byl co nejméně omezován.

  Hnaná zvířata ve stádu musí být doprovázena potřebným počtem průvodců hnaných zvířat a musí být rozdělena na vhodně dlouhé skupiny oddělené od sebe dostatečně velkými mezerami.

  Průvodce vedených zvířat smí vést nejvýše dvě zvířata, která musí být k sobě spřažena. Tzn. vodič smí vést na vodítku jen 1 koně, dva koně by k sobě museli být spřaženi např. tažným postrojem.

  Musíte být vidět

  Za snížené viditelnosti musí být jezdec na zvířeti označen na levé straně neoslňujícím bílým světlem viditelným zepředu a červeným neoslňujícím světlem viditelným zezadu. Průvodce vedených a hnaných zvířat musí být za snížené viditelnosti označen neoslňujícím bílým světlem.
  Od soumraku do svítání je zakázáno užívat k jízdě na zvířatech a k vedení zvířat silnice I. nebo II. třídy.

  Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.

  Což je samozřejmě ve vlastním zájmu každého vlastníka či držitele domácích zvířat, a koní obzvlášť.

  Potahová vozidla – vozy, sulky, kočáry na silnici

  Na závěr se budeme věnovat jevu sice méně rozšířenému, ale stále populárnějšímu: Jízdě kočárem po komunikacích. Nebudeme se bavit o těch nejběžnějších pravidlech, která platí pro jízdu vozidlem obecně (a tedy pochopitelně i pro potahová vozidla), ale zaměříme se na některé zvláštnosti, které platí pro jízdu kočárem, povozem, sulkou, apod.

  Základní pojmy (dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích):

  Nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo.

  Vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo.

  Potahová vozidla nemusí být schválená, homologovaná, ani mít SPZ, nevztahuje se na ně ani povinnost mít povinné ručení. Za případné škody pak ale ručí ten, kdo je způsobil, např. z pojištění odpovědnosti.

  Vozkou smí být jen osoba starší 15 let. Pokud vozka na potahovém vozidle nejede, musí za jízdy potahového vozidla jít po jeho pravé straně. Před opuštěním potahového vozidla musí vozka vozidlo zabrzdit, uvolnit vnitřní postraňky a na svahu založit kola.

  Osvětlení

  Být na silnici vidět je především v našem vlastním zájmu, ale pochopitelně tuto problematiku upravuje i zákon. 

  V období od 1. listopadu do 31. března a za snížené viditelnosti v období od 1. dubna do 31. října musí být potahové vozidlo označeno vpředu nejméně jedním neoslňujícím bílým světlem na levé straně a vzadu nejméně jedním neoslňujícím červeným světlem na levé straně.

  Pokud potahové vozidlo odstavíte za snížené viditelnosti na místě, kde překáží provozu na pozemních komunikacích, a to jak v obci, tak mimo obec, musí být náležitě osvětleno. A to na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace alespoň jedním bílým neoslňujícím světlem viditelným zpředu i zezadu. To neplatí na parkovišti. (Z definice pozemní komunikace však plyne, že to platí mj. na polních cestách.)

  Znamení o změně směru jízdy

  Vzhledem k tomu, že většina kočárů nemá směrová světla, dává vozka znamení upažením. Vyžadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení dávané paží dostatečně viditelné (pro šířku nákladu nebo za snížené viditelnosti) musí se dávat znamení jiným zřetelným způsobem, například s asistencí způsobilé a náležitě poučené osoby, která stojí na silnici. Jinak smí řidič provést zamýšlený jízdní úkon jen tehdy a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi ani omezeni ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích.

  Znamení o změně směru jízdy paží se dává jen před započetím jízdního úkonu.

  Pro vozku, stejně jako pro přepravované samozřejmě platí zákaz konzumace alkoholu a jiných návykových látek během jízdy a před jízdou v takové době, že by během jízdy ještě mohli být pod vlivem. Dále existují pro potahová vozidla určitá omezení ohledně pohybu po silnicích I. a II. třídy v konkrétní dny a časy (pokud vás to zajímá podrobněji, podívejte se na originální článek na stránkách Czech Mountain Trail ZDE). 

  A pozitivní zpráva je, že bodové hodnocení za přestupky nebo trestné činy se vztahuje pouze na řidiče motorového vozidla, tedy jezdců či kočích se toto netýká.

  Videa z různých situací (nejen) na silnicích

  Také k této části článku přikládáme několik videí z YouTube pro lepší představu, jak koně reagují na některé „běžné“ situace. Převážně se jedná o videa z Anglie, takže se nedivte pohybu koní po pro nás opačné straně silnice. 

  YouTube je podobných videí plný, ať už se jedná o setkání jezdců s auty, cyklisty, motorkáři, nebo neposlušnými psy na volno (mimochodem – na toto téma bude poslední článek z této série). 

  Motorkář vysvětluje, jak předjíždět koně:

  ODKAZ NA VIDEO

  1. Včas zpozorujte koně.
  2. Hned zpomalte a buďte připraveni zastavit.
  3. Vyhněte se čemukoli, co by koně mohlo vylekat.
  4. Sledujte pokyny jezdce.
  5. Vyhněte se širokým obloukem – nejméně na šířku auta – a míjejte je pomalu.
  6. Výsledek – palec nahoru! 

  Nervózní kůň na silnici, který se patrně bojí něčeho neidentifikovatelného za křovím vlevo:

  ODKAZ NA VIDEO

  Rychlé a velmi těsné předjíždění bez sebemenšího náznaku zpomalení – víc štěstí než rozumu:

  ODKAZ NA VIDEO

  Jde to i opatrně a s respektem:

  ODKAZ NA VIDEO

  Když se kůň lekne nezvyklého zvířete mimo cestu a nekontrolovatelně odskáče do „bezpečné“ vzdálenosti. Pokud by vpravo od něj byla silnice, mohlo by to skončit špatně:

  ODKAZ NA VIDEO

  Předjíždění kamionem – bez komentáře:

  ODKAZ NA VIDEO

  Původní článek i jeho další díly, které jsou o něco podrobnější než naše upravená verze, si můžete přečíst na webu Czech Mountain Trail.

  Foto: archiv společnosti Equiservis, spol. s r.o., videa YouTube

  360x360 AD
  Back to top