• ABSOLVENTI NAŠEHO KURZU ODCHÁZEJÍ SPOKOJENI

  S Lenkou Šíšovou jsme si povídali o legislativě spojené s přepravou zvířat, tedy i koní. V článku se dozvíte jaká osvědčení jsou potřeba i  za jakých podmínek, můžete koně převážet bez osvědčení, dále o povinnostech přepravce, o výkladu zákona i o tom, že KVS může zajímat barva vašeho auta.

  Ing. Lenka Šíšová

  • Majitelka vzdělávací agentury ZOOREKVALIFIKACE od roku 2001.
  • Specializuje se na kurzy pro chovatele.
  • Absolventka ČZU Praha, obor zootechnický.

  Lenko, můžete nás seznámit s platnou legislativou kolem přepravy koní?

  Nejdůležitějším legislativním dokumentem, který upravuje podmínky při přepravě, je Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností, které stanoví, za jakých podmínek – technických či legislativních – můžete koně přepravovat. Pro přepravu těch koní, na které se toto nařízení nevztahuje, jsou stanoveny podmínky v zákoně č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.

  Pořádáte školení pro dopravce zvířat. Kdo všechno je z pohledu zákona považován za dopravce zvířat?

  Definice dopravce je rovněž upravena Nařízením Rady (ES) č. 1/2005 a vzhledem k tomu, že jde o přímo použitelný předpis Evropské unie, nadřazený národní legislativě, tak tento pojem samozřejmě respektuje i zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. Nařízení konkrétně uvádí, že „přepravcem“ je fyzická nebo právnická osoba, která přepravuje zvířata na svůj vlastní účet nebo na účet třetí osoby.

  Nařízení dále uvádí, že za komerčním účelem může řídit vozidlo s koňmi na vzdálenost delší než 65 km pouze osoba odborně způsobilá, která absolvovala kurz pro dopravce přepravující zvířata u instituce akreditované Ministerstvem zemědělství ČR.

  Osvědčení je platné pro všechna hospodářská zvířata? Co zvířata v zájmových chovech, za ty lze koně považovat především?

  Ano, osvědčení je platné pro všechna zvířata, tedy i pro ta v zájmových chovech. Také zvířata v zájmových chovech mohou být přepravována za komerčním účelem.

  Když povezu svého koně na závody třeba 100 km daleko. Vztahuje se na mě tato povinnost?
  Ministerstvo zemědělství ČR vydalo výklad, co je v případě koní, ale i jiných zvířat, považováno za termín „komerční účel“ a od toho se posuzování odvíjí, protože hranice 65 km je neoddiskutovatelná.  Pokud pojedete například na závody, kde dobré umístění s sebou zpravidla nese zvýšení finanční či chovné hodnoty koně, vyloží si kontrolní orgány přepravu vždy jako komerční.

  Pokud pojedete s vlastním koněm na dovolenou, průkaz byste potřebovat neměli. Při zahraničních cestách je ale nebezpečí, že zejména, povezete-li více koní, můžete mít potíže přesvědčit místní kontroly, že nejde o komerční přepravu.

  A co když naložím i koně kamarádky. Jak to mění situaci?
  V takovém případě bude kontrolní orgán velmi pravděpodobně předpokládat, že přepravujete za úplatu. Pokud to tedy bude na vzdálenost delší než 65 km, opět potřebujete průkaz pro dopravce zvířat.

  Je toto potřeba i při cestách do zahraničí?
  Jestliže se chystáte s koněm do zahraničí, potom je dobré mít průkaz vždy, a to i v případě, že cizím státem pouze projíždíte. Předpisy jednotlivých zemí se mohou od těch našich výrazně lišit.

  Zmínila jste již cesty do zahraničí. Tam je situace jaká?

  Při cestách za hranice je nutné vlastnit nejen průkaz dopravce, ale mít vyřízené i další dokumenty – konkrétně se jedná o tzv. hlášení Traces, které vystaví v ČR krajská veterinární správa příslušná k místu ustájení zvířete. Traces nevystavuje KVS podle místa trvalého bydliště majitele, ale podle místa ustájení koně. Pro vystavení hlášení Traces musíte KVS předložit platný průkaz koně, v němž jsou uvedena všechna očkování a potvrzení o zdravotním stavu zvířete.

  Při dovozu koně ze zahraničí, vystavuje hlášení Traces oprávněný úřad příslušné země. Obecně se ale doporučuje se dopředu domluvit s českou KVS v místě ustájení, co bude pro přijetí do ČR požadovat a zda je vůbec možné koně z některých oblastí dovézt. Problematické bývají dovozy z třetích zemí.

  Kdo všechna uvedená osvědčení kontroluje a jak kontroly probíhají?

  Při silničním transportu koní po ČR kontrolují dokumenty inspektoři státní veterinární správy v součinnosti s Policií ČR namátkově. Při překročení hranic jsou to celní správy příslušných zemí s tím, že kontrolu lze očekávat takřka s jistotou. Ty kontrolují nejen samotné osvědčení, ale i to, zda jsou zvířata způsobilá pokračovat v přepravě, zda jsou přepravována ve shodě s Nařízením Rady (ES) č. 1/2005. Další kontroly jsou možné i v místech určení (např. přejímka zvířat na závodech). Těch se již policie neúčastní.

  Samostatnou kapitolou je potom kontrola speciální knihy jízd u dlouhotrvající přepravy. Ta nemá nic společného s knihou jízd, kterou povinně vedou všichni nákladní autodopravci. Její první oddíl musí před jízdou schválit KVS v místě trvalého bydliště nebo v místě podnikání. Ta ji schválí pouze tehdy, je-li dopravce registrován pro přepravu nad 8 hodin a vozidlo musí být u KVS schváleno pro dlouhodobou přepravu.  Pro takovou registraci musí vozidlo dopravce splňovat řadu zákonných podmínek, větší vozidlo musí být navíc například vybaveno přepážkami a pozor na černé střechy! Podle předpisů totiž musí mít vozidlo registrované pro přepravu nad 8 hodin světlou izolovanou střechu kvůli nebezpečí přehřátí přepravního prostoru.

  Jaké jsou případné pokuty?

  Pokuty se v rámci států EU liší. V ČR je stanovuje zákon č. 246/1992 Sb. Pro fyzické osoby může její výše dosáhnout až 1 000 000 Kč, pro právnické nebo podnikající fyzické osoby až 3 000 000 Kč. Z kuloárů víme, že běžná pokuta v Rakousku za porušení předpisů o přepravě zvířat činí okolo 1000 eur, ale známe i případy, kdy nejmenovaný členský stát udělil jednorázovou pokutu 5000 eur.  

  Osvědčení lze získat na kurzu. Co všechno se účastnící na kurzu naučí?
  Kurz má podle zákona na ochranu zvířat 12 vyučovacích hodin – 4 praktické v jejichž rámci jsou účastníci seznámeni se způsobem fixace a nakládání různých druhů zvířat a s jejich specifickými potřebami při transportu, 8 vyučovacích hodin je poté věnováno předpisům s důrazem na jejich dopad v praxi. Dozvíte se zde, která zvířata musejí mít při přepravě ohlávku, která zvířata nesmíte přepravovat dohromady, dozvíte se jak naložit problematického koně, jak zacházet s vozidlem…

  Je toho samozřejmě mnohem více, ale naší nejcennější devizou jsou zkušení lektoři, kteří nejsou pouze úředníky, ale zvířata znají opravdu z praxe. Občas se setkáváme před zahájením kurzu s negativním přístupem k povinnosti ho absolvovat. Mohu ale s klidným svědomím říci, že 90 % „rebelů“ tento postoj po absolvování kurzu změní. Alespoň se to dočítáme v hodnotícím dotazníku, který účastníkům po skončení kurzu zasíláme. Často se na nás absolventi obracejí i s žádosti o kontakty na lektory, s nimiž mají potřebu konzultovat některé situace, do nichž se se svými koňmi dostávají.

  Foto: archiv Ing. Lenky Šíšové

  360x360 AD
  Back to top